top of page

 

 ​                                                           주문없이 선입금 한 금액은  은행을 통해 환불조취니다. 

            공지사항을 꼭 읽어주세요 ​  리벨서스 7mg 14mg 입고

             

     공격으로 인해 사이트 접속이 안되고 있습니다. 시간이 지나면 정상화 됩니다.

                                ​도메인 변경이 되었습니다.  

          https://www.nandamo.net/ 으로 접속해주시기 바랍니다.

                      한국시간 오후 7시 당일접수 마감,  ( 토요일 정상 업무 ) 

                        24시간 상담문의 텔레그램 : @MOMONALA

메일과 사이트 채팅프로그램이 오류가 나므로 꼭~! 텔레그램으로 문의 주시기 바랍니다.